Cổng tiếp nhận yêu cầu tư vấn về nhân quyền qua Internet của Bộ Tư
pháp
Hướng dẫn sử dụng Cổng tiếp nhận yêu cầu tư vấn về nhân
quyền qua Internet
Cơ quan bảo vệ nhân quyền của Bộ Tư pháp tiếp nhận các yêu cầu tư vấn về nhân quyền qua
Internet.
Sau khi bạn nhập họ tên, địa chỉ, tuổi, nội dung yêu cầu tư vấn, v.v.
vào mẫu yêu cầu tư vấn và gửi đi, Sở Tư pháp gần nhất sẽ trả lời bạn qua email hoặc điện thoại
vào một ngày sau đó.
Đừng lo lắng một mình về các vấn đề khó khăn và rắc rối của bạn mà hãy thoải mái yêu cầu tư
vấn với chúng tôi.
Vui lòng đọc kỹ “Điều khoản sử dụng” dưới đây và nhấp vào “Tiếp theo”.
Điều khoản sử dụng
 1. Chúng tôi giữ bí mật nghiêm ngặt. Thông tin cá nhân mà bạn đã nhập sẽ kh
  ông được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào
  khác.
 2. Để sử dụng Cổng tiếp nhận yêu cầu tư vấn về nhân
  quyền qua Internet, bạn cần phải có thiết bị ví dụ như máy tính cá nhân có t
  rang bị chức năng gửi nhận email và chức
  năng xem Internet. Mặt khác tùy thuộc vào môi trường sử
  dụng, có trường hợp không sử dụng được Cổng tiếp nhận yêu cầu tư vấn về
  nhân quyền qua Internet.
 3. Để thực hiện việc tư vấn, chúng tôi sẽ gửi hướng dẫn về
  “Mẫu nhập nội dung yêu cầu tư vấn về nhân quyền”
  tới địa chỉ email mà bạn đã đăng ký tại thời điểm đăng ký do
  đó trước khi đăng ký bạn hãy thiết lập sao cho có thể nhận
  email từ miền dưới đây:
  i.moj.go.jp
 4. Bạn có thể gửi nội dung yêu cầu tư vấn tối đa là 3 lần từ “Mẫu nhập nội du
  ng yêu cầu tư vấn về nhân quyền”
  mà chúng tôi hướng dẫn.
 5. Phải mất vài ngày để chúng tôi trả lời yêu cầu tư vấn của
  bạn. Nếu bạn cần gấp hoặc nếu bạn không thể đăng ký
  yêu cầu tư vấn do môi trường sử dụng, bạn hãy đến
  「Sở Tư pháp gần nhất」hoặc gọi đến「Số điện thoại tư
  vấn về nhân quyền bằng tiếng nước ngoài」.
 6. Tùy thuộc vào nội dung yêu cầu tư vấn mà có trường hợp
  chúng tôi sẽ yêu cầu trao đổi qua điện thoại hoặc gặp trực
  tiếp.