เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนทางอินเทอร์เน็ต โดยกระทรวงยุติธรรม
แนะนำการให้บริการของเคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทาง
อินเทอร์เน็ต
หน่วยงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกระทรวงยุติธรรม รับให้ปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนทางอิน
เทอร์เน็ต
กรอกชื่อนามสกุล ที่อยู่ อายุ รายละเอียดการให้คำปรึกษา ฯลฯ ลงในแบบฟอร์มขอรับคำปรึกษา แล้ว
กดส่ง สำนักกฎหมายที่ใกล้ที่สุดจะตอบกลับทางอีเมลหรือโทรศัพท์ในภายหลัง
ขอเชิญทุกท่านมาปรึกษาปัญหาหรือข้อกังวลใจต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องเก็บไว้คนเดียว
กรุณาอ่านรายละเอียด “เกี่ยวกับการใช้งาน” ด้านล่างนี้ แล้วคลิกที่ “ต่อไป”
เกี่ยวกับการใช้งาน
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้กรอกนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ และจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อ
  วัตถุประสงค์อื่นใด
 2. ในการใช้บริการเคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนทางอินเทอร์เน็ต ท่านจะ
  ต้องมีอุปกรณ์สื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์ที่มีฟังก์ชันการส่ง/รับอีเมล และสามารถใช้
  งานอินเทอร์เน็ตได้ ทั้งนี้ อาจมีกรณีที่ไม่สามารถใช้บริการเคาน์เตอร์ให้คำปรึกษา
  ด้านสิทธิมนุษยชนทางอินเทอร์เน็ตได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการใช้งาน
 3. ระบบจะส่ง "แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลการรับคำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชน" ที่จะ
  ใช้ประกอบการให้คำปรึกษาไปยังที่อีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในตอนที่สมัครสมาชิก
  ดังนั้นก่อนดำเนินการสมัคร กรุณาตั้งค่าเพื่อให้สามารถรับอีเมลจากโดเมน
  i.moj.go.jpก่อน
 4. ท่านสามารถกดส่งรายละเอียดที่จะขอรับคำปรึกษาได้สูงสุด 3 ครั้งจาก "แบบฟอร์ม
  สำหรับกรอกข้อมูลการรับคำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชน”
 5. อาจมีกรณีที่ใช้เวลาหลายวันในการตอบกลับคำปรึกษา สำหรับผู้ที่ต้องการรับคำ
  ปรึกษาด่วน หรือผู้ที่ไม่สามารถสมัครขอคำปรึกษาได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้
  งานทางอินเทอร์เน็ต กรุณาขอรับบริการได้ที่ "สำนักกฎหมายที่ใกล้ที่สุด" หรือ
  "หมายเลขโทรศัพท์เพื่อขอรับคำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนในภาษาต่างประเทศ"
 6. ทางเราอาจมีการโทรศัพท์ไปหาท่านหรือนัดพูดคุยกับท่าน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่
  ต้องการขอคำปรึกษา